ای انسان!

«ای انسان! نفس و مالی که در اختیار تو‏ست، از آن تو نیست، بلکه امانتی نزد تو‏ست. مالک آن امانت، کریم رحیمی‏ست که بر هر چیزی تواناست و همه چیزها را می‏داند. او می‏خواهد آن چه را داری از تو خریداری کند و برایت نگاه دارد تا ضایع نگردد و از بین نرود. در آینده قیمت خوبی به تو پرداخت خواهد کرد.

سعيد نورسى