ضمیمه‏ی نامه به دختران جوان نورجی

بخشی از نامه‏یی‏ست که زمانی برای شما فرستاده شده بود

می‏اندیشیدم زنان سالمندی که در این شهر به رساله نور گرویده‏اند از ثبات برخوردارند و مانند دیگران متزلزل نیستند. ناگهان با حدیث شریف «عَلَیکُم بِدیِنِ العَجَایِز» تذکر داده شد؛ یعنی در آخر الزمان از دینداری صمیمی و اعتقاد محکم زنان سالمند تبعیت کنید. هم‌چنان که زنان سالمند به لحاظ فطری ضعیف و حساس و مهربان هستند و بیش از دیگران نیازمند تسلی و نورانیت دینی می‏باشند؛ به سبب شفقت فطری خود نیز بیش از دیگران نیازمند التفات و مرحمت و رحمت و نور تسلی بی پایان  شفقت پرور دینی و نقطه استناد و استمداد هستند بنابراین برخوردار شدن از ثبات در این امر مقتضای فطری آنان است، لذا رساله نور که در زمانه کنونی به نیازهای مذکور پاسخ کامل می‏دهد، بیش از هر چیز دیگر مورد پسند روح آنان قرار می‏گیرد و بر دل‌شان می‏نشیند.

سعید نورسی