نقطه اي از معرفت الله

پرتو دهم
همچنانكه زندگي -كه تجلي جمال الهي را نشان مي دهد- يك برهان احديت،
بلكه گونه اى تجلّي وحدت است، مرگ نيز كه نشانگر تجلّي جلال الهي است، برهان
واحد ديگرى به شمار مي آيد؛ مثلاً: همان طوري كه حباب هاي مواجه با خورشيد كه
با تابندگي از سطح رودخانة بزرگ مي گذرند و مواد شفاف و درخشندة روي زمين
با نشان دادن تصوير خورشيد و انعكاس نور آن، به وجود خورشيد گواهي مي دهند،
تداوم جلوه ها و تجليات خورشيد به رغم غروب اين قطرات و رفتن اين مواد شفاف
و درخشان و استمرار بي عيب و نقص آن روي قطرات و مواد شفافي كه تازه از راه
رسيده اند نيز شاهد قاطعي است براينكه اين خورشيدكهاي مثالي و شعاعهاي انعكاس
يافته، و انوار مشهودي كه خاموش و روشن مي شوند و تغيير مي كنند و تازه مي شوند
عبارتند از: تجليات يك خورشيد ماندگار، دايمي، عالي، واحد و بي زوال؛ يعني اين
قطرات درخشنده همان گونه كه با ظهور و آمدن خود، وجود خورشيد را نشان مي دهند
با غروب و زوال نيز بقا، دوام و يكي بودن خورشيد را نشان مي دهند.

سعيد نورسى